previous pauseresume next

روز جهانی بدون دخانیات

فراگیری دخانیات، مشکلی جهانی است و توسعه بی سابقه تولیدات مواد دُخانی و فروش فراوان آن در سراسر دنیا، به ویژه نواحی کم درآمد، زیان های فراوان جسمی و روحی را برای آنها به همراه آورده است. بیماری ها، مرگ و میر زود رس و زیان های اقتصادی، کمترین پیامدهای مصرف این ماده است و پیش بینی می شود در سی سال آینده، دخانیات، بیشترین عامل مرگ و میر و کاهش طول عمر باشد.

وقتی واقعیت هایی چون «تجربه نخستین سیگار در نوجوانی وجوانی» و نیز «مقدمه بودن سیگار برای اعتیاد» را در کنار واقعیت های دیگری چون «جوان بودن جمعیت ایران» و «فراوانی مواد مخدر» بگذاریم، می توانیم پیش بینی کنیم که بی توجهی به مصرف مواد دُخانی، در آینده چه پیامد کشنده ای برای کشورمان به بار خواهد آورد. بنابراین، توجه خاص به کنترل استعمال دُخانیات، ضروری به نظر می رسد. در این زمینه، افزایش آگاهی جامعه از زیان های اقتصادی و مرگ و میر زود رس ناشی از استعمال دُخانیات از سویی و تدوین قوانین محکمی جهت کنترل آن از دیگر سوی، ضروری به نظر می رسد.   دکتر محسن زمانی  ریاست بیمارستان