previous pauseresume next

کنفرانس علمی یکروزه روش های پیشگیری از سرطان سینه

در مورخه ۱۳۹۵/۷/۱۵ با همراهی بسیج جامعه پزشکی شهرستان وبیمارستان گلدیس شاهین شهر  همایش پیشگیری ودرمان سرطان پستان از منظر طب تلفیقی در سالن شیخ بهایی شاهین شهر  وبا امتیاز بازآموزی برای پزشکان وپیراپزشکان و شرکت آزاد قشر هدف بانوان شهر ستان  برگزار گردید،ریاست بیمارستان گلدیس دکتر امیرزاده  در سخنان افتتاحیه  خویش ضمن تبیین وبرشمردن مزایای طرح تحول نظام سلامت وخدمات به انجام رسیده توسط دولت تدبیر وامید، سه معضل  فعلی واساسی مرتبط با موضوع همایش را چنین عنوان کردند :مشکل اول  خود درمانی وغفلت از اصل پیشگیری بهتر از درمان بدلیل بروز نبودن  ومکفی نبودن آموزش های همگانی  دوم  غلبه " نحله اخباریگری" در بخش های از طب تلفیقی خصوصا طب سنتی  ومتعارض نشان دادن آن با طب متداول که لزوم حاکمیت جریان اصولی بر این مقال از اولویت هاست وسوم شیاع مهندسی تخریب ومخدوش نمودن رابطه اعتماد پزشک وبیمار  که مآلا موجب افزایش مراجعات بیمار  وعدم تاثیر مداواهاست ،در پایان مراسم که بااستقبال وشرکت اقشار مختلف ومسءولین همراه بود توسط فرماندار محترم شهرستان از اساتید وسخنرانان کتبا با اهداء لوح تقدیر تشکر وقدردانی بعمل آمد،